Menu

LÆRINGSUNIVERSET

– for skoler og dagtilbud

Læringsuniverset er en del af H.C. Andersens Hus og har en skarp og ambitiøs læringsprofil. Vi vil åbne H.C. Andersens eventyrverden op for børnene, så både eventyrene og børnene kommer til deres ret.

H.C. Andersens eventyrverden rummer unikke muligheder for kreativ læring og nye, fælles erkendelser. Vi er nysgerrige på, hvad børnene selv tænker, tolker og oplever, når de møder Andersens univers. H.C. Andersen dyrkede nemlig selv de mange perspektiver og flertydige moraler.

Hos os skal børnene møde H.C. Andersens værker i et fordybende og åbent rum, hvor leg og læring smelter sammen.

Det er ikke kun de små, der får noget ud af vores forløb …

Alle undervisningsforløbene er bygget op omkring fire dogmer

De har rod i Andersens liv, værker og tænkning:
Eleverne introduceres for og prøver kræfter med ”H.C. Andersens metode.” Der er fokus på overraskelse, nye meninger og perspektiver samt det ufærdige, der kan leve videre i børnene og på museet.

De benytter stedets autenticitet:
Undervisningsforløbene understøtter elevernes ejerskab til museet og til H.C. Andersen, og i forløbene anvendes ligeledes unikke materialer, formidlingsstrategier, samlinger eller andet, der kendetegner museet.

De er samskabende:
Eleverne oplever en oprigtig interesse for deres bidrag under forløbet og møder formidlerne i en særlig Andersensk dialog, kendetegnet ved blandt andet:
Spontanitet, leg og overskud samt engagement, fordybelse, indlevelse og ejerskab. Elever og formidler er sammen nysgerrige på nye veje til fælles erkendelser.

De opfylder alle ét eller flere relevante fagmål.
Læs mere her.

Alle forløb evalueres, justeres og opdateres løbende i samarbejde med odenseanske børn.

Er du i tvivl om det er noget for jer at have de små med hos os? Så se med!

Teoretisk og metodisk grundlag

Det teoretiske og metodiske grundlag i Ville Vaus læringsunivers hviler på mange års udvikling, afvikling og erfaringsudveksling i samarbejde med fagfolk og forskellige børnegrupper og deres voksne. Samtidig er det også baseret på relevante teorier og metoder. Udgangspunktet er H.C. Andersens særlige kunstneriske metode, men også lege- og børnekulturteori, filosofisk metode og metoder inden for improvisationsteater, forumspil og billedkunst.

H.C. Andersens metode

I Ville Vaus læringsunivers tager vi udgangspunkt i ”den andersenske metode” (Bøggild og Lübker 2020). Metoden beskriver nogle af de greb, som H.C. Andersen brugte i sin kunst. Vi tager udgangspunkt i metoden ved både at bruge nogle af de samme greb i formidlingen til elever og ved at introducere disse greb for eleverne.

Metoden fokuserer blandt andet på indlevelse, men ikke mindst på brud på denne indlevelse og den dobbelthed, der opstår. Vi skaber oplevelser, hvor eleverne veksler imellem at indleve sig og give sig hen til eventyr og ny viden og modsat stoppe op, reflektere og måske se sig selv i et nyt lys.

Reference:
”H.C. Andersens metode”, af Jacob Bøggild og Henrik Lübker, 2020

Lege- og børnekultur

H.C. Andersens blik for det legende, spontane og det dialogiske er centralt i vores læringsprofil. I sine eventyr gav Andersen ofte en stemme til karakterer, herunder børn, der udfordrede de voksnes fastgroede tankemønstre, og han hyldede værdien i at sætte sig ind i andre perspektiver end ens eget. Han var optaget af nye og ukonventionelle verdensopfattelser. Derfor skaber vi dialogiske rum, hvor børn ikke er bange for at ytre deres umiddelbare tanker og tolkninger. Vi er også opmærksomme på, at børn har en anden dagsorden med fokus på leg og udforskning, og vi dyrker denne dagsorden i oplevelser, hvor leg og læring styrker hinanden.

Det betyder ikke, at den mere traditionelle vidensdeling og eventyrfortælling er smidt på porten.  I Ville Vaus læringsunivers elsker vi at dele ud af viden og eventyr og bruge det som ramme til at skabe noget nyt sammen med børnene. Formidleren vil altid være tydelig omkring, hvornår børnene skal lytte, og hvornår de skaber i fællesskab. Vi stiller kun åbne og dialogiske spørgsmål, når vi oprigtigt vil opsøge nye erkendelser sammen med børnene.

Vores erfaring fortæller os, at netop når børn får mulighed for at tænke selv, vise og fortælle, så har de et stort overskud til at tage imod den viden og de historier, som vi ønsker at dele med dem. Vekslingen mellem den fortællende og den inddragende rolle er et greb, som H.C. Andersen også brugte i sine eventyr.

Referencer:
”Mouritsens metode”, af Herdis Toft og Karin Esmann Knudsen, 2016

”Når børn møder kultur” (Børnekulturens netværk), Kirsten Drotner, 2006

Samskabelse med børn

Vi arbejder med samskabelse på flere niveauer.

I konceptet ”eventyrbørn” arbejder vi med samskabelse med børn, når vi udvikler nye tiltag eller justerer vores nuværende tilbud i samarbejde med en gruppe børn og deres voksne.

Men også i de enkelte undervisningsforløb er samskabelsen med børnene en afgørende del af besøget. Oplevelsen er først fuldendt, når børnene har bidraget med deres indlevelse, refleksion og tolkning.

Metoden, som også er en ideologi, er baseret på en omfattende undersøgelse af virkningen af at lade børnene have medbestemmelse i reelle samarbejder. Undersøgelsen viser, at børnene oplever øget engagement og ejerskab, når de er med til at definere præmissen.

Samskabelse med børn kræver et helt særligt menneskesyn, hvor voksne skal turde give afkald på den vante kontrol, og hvor den samskabende proces kan være et mål i sig selv.

I nedenstående reference kan du læse mere om, hvorfor samskabelse fremmer børns læring, kreativitet og kritiske tænkning.

Referencer:
“Co-create” (Coc Playful Minds research journal), Lene Tanggaard og Josefine Dilling, 2019

Open Questioning Mindset (OQM)

OQM er en undervisnings- og tænkemetode, udviklet til at engagere børn i forskellige emner, koncepter og historier udviklet af Peter Worley. Metoden tilbyder håndgribelige spørge- og samtaleteknikker til voksne, der vil stille åbne og engagerende spørgsmål og hurtigt skabe et rum, hvor børn er trygge ved at bidrage. Metoden argumenterer også for, hvorfor man som formidler/underviser bør reflektere over spørgsmålenes hensigt, og hvordan man herefter kan formulere spørgsmålene og arrangere dialogerne bedst muligt efter hensigten.

I denne sammenhæng bliver ”OQM” derfor et redskab i realiseringen af den Andersenske metode og den Andersenske dialog.

Reference:
“Once upon an if”, Peter Worley, 2006

Forum- og improvisationsteater

Vi bruger også vores store erfaring med elementer fra både fortællekunsten, forumspilgenren og improvisationsteater i vores undervisningsforløb.

Det gælder især for den del af vores formidling, der drejer sig om ”overskud”, ”leg”, ”fordybelse”, ”refleksion” og ”det ufærdige”. Formidlerne fører børnene langt ind i H.C. Andersens eventyr med den levende fortælling. De viser overskud og anerkendelse i mødet med børnenes nye vinkler på det formidlede stof og børnenes legende tilgang til både museet generelt og forløbenes indhold. Formidleren forholder sig også selv legende i dialogen og skaber overraskelser og nye vinkler i dialogerne.

Eventyrbørn i H.C. Andersens Hus

Et samskabelseskoncept mellem odenseanske skoler, børnehaver og Museum Odense

Konceptet Eventyrbørn & Eventyrklasser

Børn er fødte digtere, fortællere og soleklare eksperter i, hvad der kan vække børns engagement. Vores ambition er, at børn skal inddrages i både udviklingen af vores lærings- og formidlingstiltag, og at der efterfølgende løbende reflekteres over læringsuniversets indhold og form i samarbejde med børn.

Vi fokuserer blandt andet på børnenes tanker om Andersens liv og kunst, og hvad der sker, når de arbejder sig ind i de mange forskellige nuancer i hans eventyr.

Har I lyst til at være ”Eventyrbørn”-børnehave eller ”Eventyrklasse”?
Kontakt Mette Vedel Kiilerich på metvk@odense.dk

Hvert halve år etablerer vi et nyt udforskende samarbejde med en børnehavegruppe (Eventyrbørn) og en skoleklasse (Eventyrklasse). Klassetrinnet varierer fra halvår til halvår, så vi over tid opnår samarbejde med børn i mange forskellige aldre.

I det halve år får børnene en fortrolighed med museet og dets formidling og en reel indflydelse på museets læringsunivers, idet de er med til at skabe rammerne for deres egen og andre børns læring. Sammen med én af museets formidlere vil de igennem forskellige workshops bidrage med evalueringer, kommentarer og ideer. Alt sammen på et dialogisk niveau, der er tilpasset de enkelte børnegruppers alder.

H.C. Andersens Hus får til gengæld mulighed for at inddrage H.C. Andersens menneskesyn på allerfineste vis ved at lade elevers umiddelbare og legende tilgang til formidlede stof få plads i dette arbejde. Børnene får desuden et oprigtigt ejerskab til museet og tager fra en tidlig alder del i deres lokale kultur, når de forholder sig engageret, kritisk og konstruktivt til den formidling, de møder.

Vi samarbejder naturligvis også med børnenes lærere og pædagoger om deres syn på det aktuelle emne og om, hvad der kan få dem til at vælge vores forløb til i deres travle planlægning.

Det praktiske
Én skoleklasse og én børnehave tilknyttes en medarbejder i H.C. Andersens Hus’ læringsunivers. Samarbejderne er uafhængige af hinanden, og børnehaven og skoleklassen samarbejder altså med museet hver for sig. Sammen dykker de først ned i emne, et udviklingsarbejde eller ét af de undervisningsforløb, som museet tilbyder. Børnene prøver f.eks. undervisningsforløb og evaluerer det sammen med formidleren. Efterfølgende mødes disse i 1-3 workshops i klassen (eller andre steder), hvor de dykker ned i både indholdet og formen på undervisningsforløbet. Til sidst prøver børnene måske undervisningsforløbet igen med de ændringer, som de har foreslået, eller måske prøver de et helt andet forløb, som de kan sammenligne med. Dette besluttes af formidleren sammen med klassen.

Antal besøg på museet: 1-2
Antal workshops/møder i klassen: 1-3
Pris: Gratis

Indhold
Indholdet i de enkelte samarbejder er delvist formet af formidleren og skal delvist formes i samarbejde med børnene og deres lærer eller pædagog. Det er vigtigt, at indholdet i forløbet ikke på forhånd er helt fastlagt, da børnenes indskydelser og lærerens og pædagogens fokus i undervisningen skal definere dele af indholdet.

Teoretisk baggrund
Vi har udarbejdet vores samskabelsesmetode med udgangspunkt i samskabelsestypen ”Ligeværdig samskabelse”, som den er beskrevet i research journalen ”Co-create, Samskabelse med børn i fokus” af Lene Tanggaard og Josefine Dilling. ”Ligeværdig samskabelse” er defineret ved, at initiativtageren (i vores tilfælde Museum Odense og lærere) planlægger forløbets form, hvorefter modtagerne (i vores tilfælde børnene) inddrages. allerede når der skal udvikles indhold, udveksles viden, skabes løsninger og til sidst evalueres. De beskriver, hvordan ”ligeværdig samskabelse” beror på et teoretisk grundlag, der handler om, at man aktivt fravælger de traditionelle arbejds-, rolle- og magtefordelinger. Man lader børnene indtage en ligeværdig del af samarbejdet, hvilket øger deres engagement og ejerskabs- og fællesskabsfølelse.
(Research journalen kan findes på Capital og Children’s hjemmeside)

Ansvarlig
Cecilie Horup Skøtt
Formidlingsdesigner – H.C. Andersens Hus
cecsk@odense.dk
telf. 24 37 61 55

Tilbage til praktisk information.

Designed by fingerspitz*